Svenska poststämplar mellan år 1686–1830 – ett urval

Herman Leandersson

Exponatet visar och berättar om de tidiga poststämplarna i Sverige från 1600-, 1700- och tidigt 1800-tal. Dessa tidiga stämplar saknar datum och årtal. Det innebär att brevinnehåll, avsändare och mottagare blir mer intressanta, och kan hjälpa till med datering. Förhoppningsvis kan exponatet skapa intresse och öka förståelsen för denna tid i Sveriges posthistoria!

Exponatet ingick i den lokala utställningen Skivaryd 2024, och visas här som en pdf-fil.

Rakstämpel från Carlscrona på ett karterat fribrevsomslag. Odaterade rakstämplar användes på alla svenska postkontor från 1819 till 1830.